Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající, provozovatel internetového obchodu www.czenglish.cz:

Mgr. Markéta Kloubková Jančíková

Havlíčkovo náměstí 3, Lysá nad Labem, 28922, Česká republika

IČO: 73792276

E-mail: czenglish123@gmail.com

Tel.: 776 72 83 81

Podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku MÚ Lysá nad Labem ze dne 28.08.2006.

Kupující:

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.czenglish.cz uzavře s naší společností, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva:

Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Poskytujeme stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli.

Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.czenglish.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Rozhodné právní předpisy:

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zboží:

1.1. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v digitalizované podobě dodávané elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče (dále jen „digitální obsah“).

1. Uzavření kupní smlouvy

1.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.2.  Nabídkou na uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva zákazníka užít digitální obsah je až řádné vyplnění elektronického formuláře objednávky konkrétního digitálního obsahu zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána k automatickému zpracování.

1.3.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

1.4.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

1.5.  Smlouva o dodání digitálního obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je zákazníkovi zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Zákazník odesláním objednávky jím vybraného digitálního obsahu uděluje provozovateli internetového obchodu svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

1.6.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Cena zboží

2.1.  Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Platební podmínky

3.1.  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o. , která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně. Možnosti platby:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: na účet číslo 1640606064/3030 vedený v AirBank a.s. v českých korunách.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

3.3.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4.  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zaplacení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.5. Splatnost je 7 dnů po zakoupení zboží.

4. Dodání zboží

4.1.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.2.  Digitální obsah prodávající zpřístupní kupujícímu objednaný digitální obsah prostřednictvím:

a) e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v jeho objednávce neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Tento e-mail obsahuje dle zakoupeného obsahu:

  1. link pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka prostřednictvím internetové sítě.
  2. přílohu ve formátu docx., pdf. nebo mp3.

b) zaslání přístupových údajů sloužících k přístupu do placené sekce webových stránek neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah nebo zasláním přístupových údajů do jiných služeb na Internetu (např. Google Classroom, facebooková skupina atp.).

4.3. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4.4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu.

4.5.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

5.2. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na czenglish123@gmail.com nebo odesláno poštou na naši adresu, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

5.3. Jako kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění. Jako prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

6. Záruka, práva z vadného plnění

6.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

6.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

6.3. Jako prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost).

6.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

6.6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6.7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu czenglish123@gmail.com, nebo zaslat písemně na naší adresu Havlíčkovo náměstí 3, Lysá nad Labem, 28922 nebo telefonicky na 776 72 83 81. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

7. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

7.1. Digitální obsah zasíláme pouze Vám, jako kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.2. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

7.3. Uživatelský účet: K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

7.6. Některé produkty (zejména online kurzy) probíhají na veřejných platformách, např. uzavřená studijní skupina na sociální síti Facebook nebo ve službě Google Classroom. O těchto platformách platí tato ustanovení stejně.

8. Ochrana duševního vlastnictví

8.1.  Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby představuje:

a) obrazový záznam vizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

b) video záznam (včetně doprovodných materiálů) chráněný právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

c) audio záznam (včetně doprovodných materiálů) chráněný právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

d) text chráněný právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

8.2.  Kupující je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.

8.3.  Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k digitálnímu obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

8.4.  Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

8.5. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.  Provozovatel internetového obchodu a prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

9.2.  Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem jeho registrace nebo splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

9.3. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.4.  Registrací nebo odesláním objednávky dává kupující provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele internetového obchodu, a to až do doby písemného vyjádření zákazníkova nesouhlasu s tímto zpracováním.

9.5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

10.1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené ve VOP nebo na elektronické adrese czenglish123@gmail.com.

10.2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10.3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

10.4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.

11.2.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

11.3.  Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi náležitostmi těchto obchodních podmínek s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Kupující dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

11.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4. 2021. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.